การส่งออกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกับประเทศไทยอย่างไร

การส่งออกระหว่างประเทศนั้นส่งผลดีต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างดี การส่งออกของประเทศไทย มีจำนวนมากในปี 2554 ที่ผ่านมามียอดการส่งออกมากสุดถึง 2 ล้านตัน สินค้าที่ส่งออกมาที่สุดจะเป็นอาหาร หรือวัตถุดิบที่แปลรูปจากของสดกลายเป็นของแห้ง ที่มีอายุอาหารนานกว่าปรกติ สิ่งที่ 2 คือ สิ่งทอ คือวัตถุดิบที่ผลิตออกมาจากเกษตรกรโดยตรงสิ่งทอที่ว่า นั้นมีหลากหลายสิ่งของ เช่น ตะกร้า เก้าอี้ หรือสิ่งของตกแต่งห้องต่างๆ การส่งออกช่วงปี 2559 นี้เริ่มจะซบเซาเพราะเกิดปัญหาภายในประเทศจากรัฐบาล

straightgoods-_27